Meld beveiligings- en datalekken

Meld beveiligings- en datalekken!

Iedere burger heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn of haar persoonsgegevens. Dus ook met de gegevens van onze klanten moeten wij zorgvuldig omgaan. Hiervoor zijn regels vastgelegd in de nieuwe Europese privacywetgeving. Hierin staat dat je de persoonsgegevens die je verwerkt moet beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Per 25 mei 2018 is iedere organisatie verplicht om direct melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er een datalek is.

Voorbeelden van datalekken:

 Je raakt je laptop kwijt met daarop gegevens van een heleboel klanten.

 Je verliest je USB-stick met vertrouwelijke informatie over een project.

 Je klikt op een link in een e-mail en plots zijn al je bestanden versleuteld door Ransomware.

 Je verstuurd een klantenbestand per ongeluk naar het verkeerde e-mail adres.

 Je hebt het idee dat je gegevens kwijt bent die eerder wel op je laptop stonden.

Wat is een datalek?

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten:

 Persoonsgegevens zijn gegevens welke (direct of indirect) herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld: NAW-gegevens, e-mailadres, CV, medische gegevens en

bankgegevens.

 Verloren gaan betekent dat de persoonsgegevens niet meer in je bezit zijn. De persoonsgegevens zijn vernietigd of ze zijn op een andere manier verloren gegaan.

 Onrechtmatige vormen van verwerking zijn bijvoorbeeld onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens, maar ook onbevoegde verstrekking aan derden.

Meld beveiligings- of datalekken!

Ben je zelf betrokken bij een beveiligingsincident of zie je in je omgeving iets waarvan je vermoed dat het misschien een beveiligingsincident is, meld dit aan info@bcbrabant.nl of

vul het formulier in dat je op de website vindt. Vind je het toch lastig om hier melding van de maken, overleg dan even met de beroepskracht waarmee je werkt]. Hij/zij kan jou helpen de melding te doen. Doe dit bij voorkeur per mail met als onderwerp BEVEILIGINGSINCIDENT en in de inhoud van de mail de beschrijving van hetgeen je aangetroffen hebt. Je melding zal direct geregistreerd worden, voorzien van een uniek kenmerk en je zal op de hoogte gehouden worden van de getroffen maatregelen en ondernomen acties.

Waarom is dit van belang?

BCBrabant vindt een zorgvuldige omgang met informatie belangrijk. Daarnaast is BCBrabant verplicht een datalek dat mogelijk ernstige gevolgen heeft te melden bij de toezichthouder. Doet BCBrabant dit niet, dan kan de toezichthouder een boete opleggen.

Melden beveiligings- of datalek

Via deze link kunt een beveiligings- of datalek melden

Meer weten over beveiligings- of datalekken?

Neem contact op via: info@bcbrabant.nl