Privacy statement

Inleiding

Dit is het Privacy Statement van Stichting BCBrabant. Om je goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt BCBrabant jouw persoonsgegevens indien dit nodig is.  BCBrabant acht een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens bij BCBrabant veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft BCBrabant een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor jou op een rijtje gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, voor welke doeleinden, wie jouw gegevens mag inzien, hoe wij jouw gegevens bewaren, aan wie wij jouw gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf kunt uitoefenen. Jouw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van je als je bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons belt. Ook als je de website van BCBrabant bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens (bijv. als jij je registreert als ontvanger van de nieuwsbrief).

Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een derde met BCBrabant worden gedeeld, verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die BCBrabant van jou (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt BCBrabant persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, kunnen we indien nodig persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van BCBrabant. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van BCBrabant. Belangrijk: als je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van jouw medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om jouw medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit Privacy Statement aan jouw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe BCBrabant omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is BCBrabant gevestigd aan de Fluitekruidbeemd 52, 5551 HT Valkenswaard. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt BCBrabant jouw persoonsgegevens?

BCBrabant mag enkel persoonsgegevens van jou verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

 • jouw toestemming;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van jouw gezondheid;
 • de verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van BCBRabant, waarbij jouw belang niet prevaleert.

BCBrabant verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectievebedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Deelname aan gespreksgroepen
 • Om je te informeren indien er veranderingen zijn in het programma
 • Praktische ondersteuning kwaliteitsbureau
 • We bewaren geen enkele persoonlijke gegevens, dan alleen uw vraag. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor de verdere invulling van de vraag als deze niet meteen kan worden beantwoord
 • Deelname aan workshops/trainingen
 • Het informeren over workshops en trainingen
 • De nieuwsbrief ‘Blue Zone de Kempen’
 • Voor de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van het programma Mailchimp

Hoe gaat BCBrabant met jouw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van jouw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heb je het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

0900-2001201

Je kunt ook het formulier van de website van BCBrabant invullen, dan zorgen wij dat er passende maatregelen komen.

Veilig

Om jouw privacy en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen, treft BCBrabant passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van- en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen BCBrabant niet iedereen toegang heeft tot jouw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen zijn daarom enkel toegankelijk voor de leden van het bestuur en de kwartiermaker/coördinator. voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden toegang te hebben.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor jou mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we jou dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat jouw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van BCBrabant is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door BCBrabant zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

BCBrabant bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor jouw toestemming hebt gegeven.

BCBrabant kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleent BCBrabant haar medewerking.

Doorgeven van jouw gegevens naar landen buiten de Europese Unie BCBrabant zal jouw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten

de Europese Unie, tenzij je een verklaring hebt getekend waarin je toestemming geeft voor de doorgifte.

Persoonlijk contact met BCBrabant

Veel contacten tussen jou en BCBrabant verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die je daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via www.bcbrabant.nl contact met BCBrabant. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie

uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij jou vandaan komen maar ook van BCBrabant. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door BCBrabant worden verwerkt. Bijvoorbeeld om jouw vragen te beantwoorden, inschrijven voor trainingen en cursussen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bezoek aan de website van BCBrabant

Als je onze website bezoekt, registreren we niet jouw IP-adres, bezoekgegevens en we hebben geen cookies.  Indien je via de website contact met ons opneemt of je registreert je via de website, dan worden jouw gegevens verwerkt en doorgegeven aan de betreffende beroepskracht van BCBrabant.

Wat zijn jouw rechten?

Wanneer BCBrabant persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van jou verwerken. BCBrabant verstrekt voor het verwerken van jouw gegevens informatie aan jou betreffende

onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien je reeds op de hoogte bent van de verwerking van jouw gegevens of indien een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in jouw gegevens

Ben je klant van BCBrabant en wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van jouw ‘Recht van inzage’. We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als jouw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die jouw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer jouw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, jij bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer jouw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We

kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van jou te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heb je recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door BCBrabant onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door BCBrabant kan je bezwaar maken indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wilt dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken om jou persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer je zelf jouw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij jouw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan jou zullen verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?

Als je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van jouw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek. Wij vragen jou je te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit Privacy Statement

BCBrabant kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op de site www.bcbrbabant.nl.

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: